Wybór języka:

Polski (Poland)

Odkryj markę Adria

 

Nasza firma

Adria Mobil i środowisko naturalne

Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska jest podstawowym warunkiem rozwoju naszych działań - wytwarzania i sprzedaży produktów przyjaznych dla środowiska. Mamy prawo i obowiązek umożliwić obecnym i przyszłym pokoleniom życie w zdrowym i nieskażonym środowisku. Adria-Mobil d.o.o. to firma przyjazna dla środowiska. W związku z tym najwyższe kierownictwo firmy zobowiązuje się do spełnienia wymagań normy SIST EN ISO 14001:2005, wymagań obowiązującego prawodawstwa Republiki Słowenii i Unii Europejskiej oraz innych wymagań przyjętych przez firmę.

Zobowiązujemy się do:

 • włączania ekologii do naszej strategii rozwoju, a także do naszych rocznych planów wraz z przewidywanymi środkami, metodami, kadrą zarządzającą, operatorami procesów i terminami w celu ciągłego zmniejszania negatywnych skutków dla środowiska,
 • identyfikowania i monitorowania czynników środowiskowych, pomiaru wskaźników środowiskowych i podejmowania odpowiednich działań korygujących w przypadku rozbieżności,
 • stałego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego,,
 • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zapewnienia ich recyklingu poprzez oddzielne gromadzenie odpadów,
 • racjonalnego wykorzystania produktów energetycznych i wody,
 • prowadzenia odpowiednich szkoleń z zakresu ochrony środowiska i podnoszenia świadomości pracowników o naszej odpowiedzialności za środowisko pracy i środowisko ogólne,
 • współpracy z zainteresowanymi klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • omawiania kwestii środowiskowych we współpracy z naszymi dostawcami i dealerami,
 • okresowego informowania naszych pracowników o wynikach ocen środowiskowych,,
 • ograniczania użycia materiałów szkodliwych dla środowiska,,
 • wdrażania i wspierania badań nad ograniczeniem negatywnego oddziaływania naszej firmy na środowisko, oraz
 • informowania wszystkich osób i innych jednostek mających formę podmiotów prawnych działających w firmie lub w jej imieniu o naszej polityce ochrony środowiska.

Polityka środowiskowa jest publicznie dostępnym dokumentem.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Dyrektor Zarządzający
Sonja Gole, BSc (Econ)